Közhasznúság


[1998.] [1999.] [2000.] [2001.]
[2002.] [2003.] [2004.] [2005.]
[2006.] [2007.] [2008.] [2009.]
[2010.] [2011.] [2012.] [2013.]
[2014.] [2015.] [2016.]

1998. év

Szöveges beszámoló az 1998. évi közhasznú tevékenységről

A szervezetet a bíróság 1732 számú végzésével nyilvántartásba vette 1997. novenber 27-én. Az Egyesület kiemelkedően közhasznú 1998. január 01-től. A közhasznú tevékenység foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci politika fejlesztésére, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyeknek szervezett foglalkoztatási és képzési programok megvalósítására és személyes szociális gondoskodásra irányult.

1. A tárgyi, fizikai környezet alakulása: Az Egyesület a Török Bálint u. 4 sz. alatt a HFK székházában "albérlőként" kezdte munkáját. A programjaink helyigénye miatt 1998. májusától 1998. szeptemberéig a Bajcsy-Zsilinszky út 30.sz. alatti épület bérlésére került sor. 1998. júniusában lehetőség nyílt a Külsővásártér 19. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület kedvezményes díjazású bérbe vételére. Az ingatlan meglehetősen elhanyagolt állapotban volt, így a használatba vételhez jelentős felújításra és átalakításra volt szükség. Ennek eredményeként 1998. decemberéig kialakításra került egy irodahelyiség, egy képzőterem és egy tréningterem, megtörtént a vizesblokk felújítása, a fűtésrendszer korszerűsítése, a nyílászárók felújítása és légmentesítése. Két új közfal építésével sikerült a két termet kialakítani, melyeknek festése befejeződött, burkolása pedig folyamatban van. 1999. februárjától került sor a használatbavételre, március 22 -től pedig az Egyesület hivatalos székhelyeként is a Külsővásártér 19. sz. került bejegyzésre.

2. A személyi feltételek alakulása: Az ingatlan irodahelyiségében jelenleg 6 főfoglalkozású munkatárs dolgozik, hárman közülük támogatott státusszal. A főállású alkalmazottak mellett igen sok önkéntes, vagy megbízási díjjal feladatot ellátó, illetve egyetemistaként gyakorlatozó személyt koordinálunk a munka során. A foglalkoztatottak létszámát bővítette még a futó foglalkoztatási programok mindenkori létszáma.

3. Az Egyesület programjai: Az Egyesület három képzési programot szervezett az 1998-as év során. A patchwork tanfolyam és a "Könnyűlovasság" igazgatásszervező tanfolyam 17-17 sikeres vizsgázóval és a bőrdíszműves tanfolyam 12 sikeres vizsgázóval. 1999-ben újabb 16 hölgy szerezhet képesítést a patchwork tanfolyamunkon. Nemrégiben vette kezdetét egy újabb bőrdíszműves és egy következő igazgatási ügyintéző tanfolyam az érdeklődők számára. 1998 -ban tartósan munka nélkül lévő, pályakezdő és hátrányos helyzetű munkanélküliek számára motivációs és reintegrációs tréningeket szerveztünk, 8 tréningen közel 130 fő számára. Ezen programunkat hasonló mértékben 1999-ben is megvalósítjuk, ez folyamatosan zajlik. 1998 -ban vállalásaink közt szerepelt a Fiatal Álláskeresők Klubjának kialakítása. Ennek előkészítő munkálatai során számos rendhagyó osztályfőnöki órát vezettek az Egyesület tagjai és önkéntesek. A további előkészületeket az 1999-es évben végeztük (forrásteremtés) és 2000-ben kerülhet sor a FÁK megvalósítására a Munkaügyi Központ támogatásával. Tip-Top OFA Tranzit foglalkoztatási program 1999 májusától működtetjük majd az OFA programunkat, melyben 10 munkanélküli hölgy szerez komplex tudást a gépírás, az ügyiratkezelés és a számítógép-kezelés területén. Az egyik tanterem berendezett gépteremként szolgálja a gépírás- és számítógépkezelés -oktatást. Az 1999 decemberében lezáruló képzési időszakot nyolc hónapos munkaerőkölcsönzési időszak követi, melynek keretében a tanfolyam résztvevői az Egyesülettel szolgáltatási szerződést kötő cégeknél, hivatalokban dolgoznak. A program 2001. augusztus 31-ig tart.

4.Forrásteremtés, pályázatírás: Folyamatos munkával igyekszünk a céljaink megvalósítását szolgáló programokat szervezni és azok finanszírozási lehetőségeit megteremteni.1999-es pályázati programjaink:

A Civil Támogatási Alap keretéből sikerrel pályáztunk 500 ezer Ft.-ot, melyet a Külsővásártéri bérleményünk fűtésének korszerűsítésére használtunk fel.

ugrás az elejére

1999. év

Szöveges beszámoló a RÉS Egyesület 1999. évi tevékenységéről

A szervezetet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 1732. számú végzésével, 1997. november 1-én vette nyilvántartásba. Az Egyesület kiemelkedően közhasznú 1998. január 1-től. A közhasznú tevékenység foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci politika fejlesztésére, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyeknek szervezett foglalkoztatási és képzési programok megvalósítására és személyes szociális gondoskodásra irányul. 1998. augusztus 31.-től az Egyesület közérdekből kedvezményesen használja a Debrecen, Külsővásártér 19. sz. alatti ingatlant a programjai megvalósításához. A bérlemény használata A helyiségbérleti szerződés megkötésekor elhanyagolt épület mára egy jól felszerelt irodának, két oktató teremnek és egy számítógépteremnek ad otthont, amelyekhez olyan infrastruktúra társul, amely újabb beruházás nélkül nem helyezhető át. Az értéknövelő beruházásokra az Egyesületünk több mint 1.5 millió Ft-ot költött, amelyek nélkül nem lett volna lehetséges működésünket biztosítani és programjainkat lebonyolítani. További fejlesztésként a közeljövőben 300 ezer Ft értékű beruházást terveztünk megvalósítani. A programokhoz használt eszközök, berendezések értéke közel 2 millió Ft. Egyesületünk rendelkezik ISDN csatlakozással és Internet-hozzáféréssel. Statisztikai állományi adatok Az Egyesület 1999. évben 8 főt főállású teljes munkaidőben, 10 főt (regisztrált munkanélküliek) főállású részmunkaidőben foglalkoztatott. 13 fő nem főállásúként segítette az Egyesület munkáját megbízási szerződéssel és további 10 fő vállalkozóként vett részt a programok megvalósításában. Összesen 31 fő dolgozott tanárként, oktatóként, trénerként és 10 fő adminisztratív munkakörben. A munkatársak 76 %-a volt felsőfokú végzettségű a nők aránya 59 %.

Az Egyesület programjai:

Pályázatírás, forrásteremtés 1999-ben:

A RÉS Egyesület által elkészített és benyújtott valamennyi (11) pályázat megfelelt a kiíró szervezetek (OFA, Munkaügyi Központ, SOROS Alapítvány, PHARE CBC Iroda) által támasztott szakmai és formai követelményeknek. A pályázatok többsége (7) nyert, 4 pályázatot utasítottak el a pályázók nagy száma és az elosztható pályázati összegek alacsony voltára való hivatkozással. Közülük kettő (Fiatal Álláskeresők Klubja , TELEHÁZ-vezető képzés) ez évben újra beadásra kerül (a közeljövőben megjelenő kormányrendelethez illeszkedő formában), mert a kiíró szerv ( Munkaügyi Központ) a pályázati anyagot a jelenlegi munkaerőpiaci szükségletekre épülő, az általuk megfogalmazott irányelveknek megfelelő, megvalósításra érdemes programként értékelte. A nyertes pályázatok közül egy (Patchwork foltvarró- képzés) nem indult be a jelentkező munkanélküliek alacsony száma miatt.

Az 1999-ben megvalósult munkaerőpiaci programokban mintegy 294 fő vett részt. A sikertelen pályázatok, megvalósulásuk esetén, további 6868 főt érintettek volna.

Az Egyesület eredményei 1999-ben:

A bérlemény további használatára a 2000. július 31-től nincs az Egyesületnek lehetősége, a folyamatban lévő és tervezett programjait egy hasonló bérleményben kívánja megvalósítani. A közel két éves használat során sikerült az épületet rendbe hozni, programok számára alkalmassá tenni, folyamatosan fejlesztve eközben a humán és infrastrukturális értékeinket lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy civil szervezetként képviseljük a helyi foglalkoztatáspolitika érdekeit.

 

Debrecen, 2000. június 29. 

RÉS Egyesület elnöke

ugrás az elejére

2000. év

Szöveges beszámoló a 2000. évi közhasznú tevékenységről

 

A szervezetet 1997. november 1-én a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 61 732/1997/6 számú végzésével nyilvántartásba vette, továbbá az 1998. augusztus 25-én kelt 61 732/1997/11 számú határozatával 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánította. Az Egyesület a 2000. év folyamán minden tevékenységét közhasznú formában végezte, vállalkozói tevékenységet közhasznú tevékenységhez kapcsolódva folytatott. Közhasznú tevékenysége a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci politika területére irányult.

Az Egyesület 2000. évi tevékenységei:

Az adott évben főállású munkatársként teljes munkaidőben 6 fő tevékenykedett az Egyesületnél, részmunkaidőben 22 fő dolgozott. Nem főállásúként 320 fő vett részt az Egyesület munkájában. Az Egyesület elnöke közgyűlési határozatban meghatározott tiszteletdíjban részesült, további tagok részére tiszteletdíj kifizetése nem történt. Az Egyesület önkéntes munkával 11 fő rendszeresen segítette a megalakulástól kezdve, további 9 fő alkalmanként nyújtott segítséget önkéntesként.

Az Egyesület irodájának hatékonyabb működését segítette elő ISDN-vonal vásárlása, amely az Internet elérhetőséget is biztosítja. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott újabb tranzitfoglalkoztatási program lehetővé tett 2 db személyi számítógép konfiguráció megvásárlását, amely a megvalósításhoz elengedhetetlen.

Az Egyesület 2000. évi közhasznú tevékenységből származó bevétele 25.033 eFt volt, az összes költség 24.096 eFt, költséghelyesbítés 470 eFt, így 467 eFt a tárgyévi eredmény. Az Egyesület pályázati úton 21.621 eFt támogatást kapott, fő támogatóink az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ és a Soros Alapítvány. Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. A szervezetnek adófizetési kötelezettsége 2000. december 31-i fordulóponttal nem volt, adó és társadalombiztosítás felé a fizetési kötelezettségének határidőre rendszeresen eleget tett. Az Egyesület közgyűlése a beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

 

Debrecen, 2001. május 24.

RÉS Egyesület elnöke

 

ugrás az elejére

2001. év

Szöveges beszámoló a 2001. évi közhasznú tevékenységről

Az Egyesület a 2001. év folyamán is közhasznú formában végezte tevékenységeit, vállalkozói tevékenységet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódva végzett. Tevékenységei az alapszabálynak megfelelően a foglalkoztatáspolitika, munkaerő-piaci politika területére irányultak.

Az Egyesület 2001. év folyamán a következő tevékenységeket végezte:

A 2000. évről húzódott át a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ által támogatott Kulcsképességek fejlesztése és álláskeresési ismeretek tréning program, melynek keretében tartósan munkanélkülieknek nyújtott az álláskereséshez hasznos információkat és módszereket. A 2001. év első felében 4 csoport megszervezésére került sor. Tárgyévben főállású munkatársként teljes munkaidőben 6 fő tevékenykedett az Egyesületnél, megbízottként, illetve vállalkozóként 27 fő dolgozott az év folyamán. Önkéntes munkával 9 fő segítette az Egyesületet.

Az összes közhasznú tevékenység bevétele 24.488 e Ft volt, amely a következőképpen oszlott meg: - közhasznú célra, működésre kapott támogatás: 65 eFt - pályázati úton elnyert támogatás: 17.742 eFt - közhasznú tevékenységből származó bevétel: 5.815 eFt - egyéb bevétel: 866 eFt A tevékenységekhez kapcsolódó költség 25.417 e Ft volt, a tárgyévi eredmény - 929 e Ft. Az Egyesület bevételeit az alapszabályban megfogalmazott célok érdekében szervezett programjai megvalósítására és a működés feltételeinek megteremtésére fordította. A lakosság 65 e Ft-tal járult hozzá az Egyesület működéséhez a 2000. évi személyi jövedelemadójából felajánlott 1% által. A pályázati úton elnyert támogatásokat a következő szervezetek nyújtották: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ, Szociális és Családügyi Minisztérium, Soros Alapítvány. Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. Az Egyesületnek 2001. december 31-i fordulóponttal adófizetési kötelezettsége nem volt, adó és társadalombiztosítási hatóságok felé fizetési kőtelezettségének határidőre rendszeresen eleget tett. Az Egyesület közgyűlése a beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

 

Debrecen, 2002. május 27.

RÉS Egyesület elnöke

ugrás az elejére

2002. év

Szöveges beszámoló a 2002. évi közhasznú tevékenységről

A szervezetet 1997. november 1-én a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 61 732/1997/6 számú végzésével nyilvántartásba vette, továbbá az 1998. augusztus 25-én kelt 61 732/1997/11 számú határozatával 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánította. Az Egyesület a 2002. év folyamán minden tevékenységét közhasznú formában végezte, vállalkozói tevékenységet közhasznú tevékenységhez kapcsolódva folytatott. Közhasznú tevékenysége a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci politika területére irányult.

Az 2002. évi tevékenységeinkkel Egyesületünk:

Az adott évben főállású munkatársként teljes munkaidőben fő 11 fő tevékenykedett az Egyesületnél, részmunkaidőben 24 fő dolgozott. Nem főállásúként 70 fő vett részt az Egyesület munkájában. Az Egyesület elnöke közgyűlési határozatban meghatározott tiszteletdíjban részesült, további tagok részére tiszteletdíj kifizetése nem történt. Az Egyesületet önkéntes munkával 11 fő rendszeresen segítette a megalakulástól kezdve, további 9 fő alkalmanként nyújtott segítséget önkéntesként. Az Egyesület 2002. évi közhasznú tevékenységből származó bevétele 57.346 eFt volt, az összes költség 32.612 eFt, így 24.734 eFt a tárgyévi eredmény. Az Egyesület pályázati úton 57.271 eFt támogatást kapott, fő támogatóink az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ és a Phare. Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. A szervezetnek adófizetési kötelezettsége 2002. december 31-i fordulóponttal nem volt, adó és társadalombiztosítás felé a fizetési kötelezettségének határidőre rendszeresen eleget tett. Az Egyesület közgyűlése a beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Debrecen, 2002. június 27.

A RÉS Egyesület elnöke 

ugrás az elejére

2003. év

Szöveges beszámoló a 2003. évi közhasznú tevékenységről

A szervezetet 1997. november 1-én a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 61 732/1997/6 számú végzésével nyilvántartásba vette, továbbá az 1998. augusztus 25-én kelt 61 732/1997/11 számú határozatával 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánította. Az Egyesület a 2003. év folyamán minden tevékenységét közhasznú formában végezte, vállalkozói tevékenységet közhasznú tevékenységhez kapcsolódva folytatott. Közhasznú tevékenysége a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci politika területére irányult.

Az adott évben főállású munkatársként teljes munkaidőben fő 16 fő tevékenykedett az Egyesületnél, részmunkaidőben 11 fő dolgozott. Nem főállásúként 57 fő vett részt az Egyesület munkájában. Az Egyesület elnöke tiszteletdíjban, megbízási díjban nem részesült részesült. Az Egyesületet önkéntes munkával 11 fő rendszeresen segítette a megalakulástól kezdve, további 9 fő alkalmanként nyújtott segítséget önkéntesként.

Az Egyesület 2002. évi közhasznú tevékenységből származó bevétele 58.565 eFt volt, az összes költsége 79.768 eFt, így 21.203 eFt a tárgyévi negatív eredményt ért el. Az Egyesület közgyűlése a beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Az Egyesület közhasznú eredmény kimutatását célszerű a két éves viszonylatban összevontan értékelni, mivel az egyes programok pénzügyi ellátása és azok végrehajtása az évek között áthúzódott. Így fordulhatott elő, hogy az Egyesület 2002. évi eredmény kimutatása rendkívül nagy pénzügyi eredmény mutatott, mivel egyik programunk pénzügyi ellátása 2002. év végén megtörtént, de a költségek csak 2003. év elején jelentek meg. Természetesen ennek megfelelően a 2003. évi pénzügyi eredmény, hasonló nagyságrendű negatív eredményt mutat. Az Egyesület saját tőkéje összevontan a két év pozitív pénzügyi eredményének köszönhetően növekedett. Az Egyesület vagyona az elszámolt értékcsökkenés ellenére nem csökkent jelentősen, mivel a folyamatos beruházások a tárgyi eszköz állomány szinten tartását biztosítják. Az Egyesület pályázati úton 57.905 eFt támogatást kapott, fő támogatóink az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ és a Phare. Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. A szervezetnek adófizetési kötelezettsége 2003. december 31-i fordulóponttal nem volt, adó és társadalombiztosítás felé a fizetési kötelezettségének határidőre rendszeresen eleget tett.

 

Debrecen, 2004. május 10.

A RÉS Egyesület elnöke

ugrás az elejére

2004. év

Szöveges beszámoló a 2004. évi közhasznú tevékenységről

Az Egyesület a 2004. év folyamán minden tevékenységét közhasznú formában végezte, vállalkozói tevékenységet közhasznú tevékenységhez kapcsolódva folytatott. Közhasznú tevékenysége a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci politika területére irányult.

Az Egyesület 2004. évi tevékenységei:

Az adott évben főállású munkatársként teljes munkaidőben 18 fő tevékenykedett az Egyesületnél, részmunkaidőben 13 fő dolgozott. Nem főállásúként 13 fő vett részt az Egyesület munkájában. Az Egyesület elnöke tiszteletdíjban, megbízási díjban nem részesült. Az Egyesületet önkéntes munkával 10 fő rendszeresen segítette a megalakulástól kezdve, további 6 fő alkalmanként nyújtott segítséget önkéntesként. Az Egyesület közgyűlése a beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Az Egyesület pályázati úton 74.969 eFt támogatást kapott, fő támogatóink az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ és a Phare. Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. A szervezetnek adófizetési kötelezettsége 2004. december 31-i fordulóponttal nem volt, adó és társadalombiztosítás felé a fizetési kötelezettségének határidőre rendszeresen eleget tett.

 

Debrecen, 2005. május 23.

a RÉS Egyesület elnöke

ugrás az elejére

2005. év

Szöveges beszámoló a 2005. évi közhasznú tevékenységről

Rövid szöveges értékelés:

Alapítás éve: 1997

Minősítése: kiemelkedően közhasznú

Működési forma: társadalmi szervezet

Tagok száma: 11 fő

Alkalmazottak: 38 fő Főállású: 23 fő

Részmunkaidős: 15 fő

Megbízásos jogviszony: 18 fő

2005-re négy pályázat befejezése húzódott át a 2004. évről:

Két új pályázat lebonyolítása (HEFOP1, HEFOP2) kezdődött el 2005-ben.

Az Egyesület a tárgyévben nyereségesen gazdálkodott. Vágóhíd utcai ingatlanát értékesítette, az értékesítés árbevétele 12.000 E Ft, mely összeget 2006. májusáig egy új ingatlan beszerzésére kell fordítania. 2005-ben nagy volumenű eszközbeszerzés nem történt, a tárgyévi beruházások összege 1.851 E Ft. Az Egyesület közhasznú tevékenységéhez kapcsolódóan vállalkozási tevékenységet is folytatott, ebből eredően a mérlegben 165 E Ft vevőkövetelés szerepel. Az aktív időbeli elhatárolás soron 20.940 E Ft értékű pénzügyileg nem rendezett támogatás jelenik meg. Az Egyesület eddigi eredményes működése során 16.148 E Ft nyereséget halmozott fel. Tárgyévi mérleg szerinti eredménye: 4.670 E Ft, melyből 2.327E Ft vállalkozói bevétel, 2.343 E Ft közhasznú bevétel. Rövid lejáratú kötelezettségek között 18.810 E Ft szerepel, melyből 16.544 E Ft pályázat megvalósítására adott előleg, 384 E Ft szállítói tartozás, és 1.882 E Ft a december havi bérköltség járuléka.

Az Egyesület 2005-től áttért a kettős könyvvitel vezetésére, ezért bevételei között nemcsak a 2005-ös évben pénzügyileg rendezett támogatások szerepelnek, hanem az általa a pályázat érdekében felmerült, előfinanszírozott költségeknek megfelelő összeg is.

Debrecen, 2006. május 11.

RÉS Egyesület elnöke

  Word dokumentum ... Mérleg 2005.
Letöltés ...

  Word dokumentum ... Eredmény-kimutatás
Letöltés ...

ugrás az elejére

2006. év

  Word dokumentum ... Mérleg
Letöltés ...

  Word dokumentum ... Eredmény-kimutatás
Letöltés ...

  Word dokumentum ... Közhasznúsági Jelentés
Letöltés ...

ugrás az elejére

2007. év

  pdf dokumentum ... Számviteli Beszámoló
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Közhasznúsági Jelentés
Letöltés ...

ugrás az elejére

2008. év

  pdf dokumentum ... Eredménykimutatás
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Mérleg
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Közhasznúsági Jelentés
Letöltés ...

A RÉS Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az Egyesület támogatására ajánlották fel, összesen 85 865 Ft értékben. Felajánlásaikat az Egyesület informatikai ellátottságának fejlesztésére fordította.

ugrás az elejére

2009. év

  pdf dokumentum ... Eredménykimutatás
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Mérleg
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Közhasznúsági Jelentés
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Tájékoztató adatok
Letöltés ...

A RÉS Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az Egyesület támogatására ajánlották fel, összesen 43 085 Ft értékben. Felajánlásaikat az Egyesület informatikai ellátottságának fejlesztésére fordította.

ugrás az elejére

2010. év

  pdf dokumentum ... Eredménykimutatás
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Mérleg
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Közhasznúsági Jelentés
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Tájékoztató adatok
Letöltés ...

A RÉS Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az Egyesület támogatására ajánlották fel, összesen 42 029 Ft értékben. Felajánlásaikat az Egyesület informatikai ellátottságának fejlesztésére fordította.

ugrás az elejére

2011. év

  pdf dokumentum ... Eredménykimutatás
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Mérleg
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Közhasznúsági Jelentés
Letöltés ...

  pdf dokumentum ... Tájékoztató adatok
Letöltés ...

Közlemény az adózók rendelkezése szerint a RÉS Egyesület részére átutalt SZJA 1% összeg felhasználásáról.

  pdf dokumentum ... SZJA 1%-közlemény
Letöltés ...

ugrás az elejére

2012. év

  pdf dokumentum ... Egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági melléklet)
Letöltés ...

ugrás az elejére

2013. év

  pdf dokumentum ... Egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági melléklet)
Letöltés ...

2014. év

  pdf dokumentum ... Egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági melléklet)
Letöltés ...

2015. év

  pdf dokumentum ... Egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági melléklet)
Letöltés ...

2016. év

  pdf dokumentum ... Egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági melléklet)
Letöltés ...